Integritetspolicy

Här kan du läsa Plantagens integritetspolicy.

Plantagens integritetsskyddspolicy

Plantagen Sverige AB, org. nr. 556610-3015, (“Plantagen”/” vi”/”vår”/”oss”) värdesätter din integritet och är därför mån om att skydda dina personuppgifter. Plantagen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling vars ändamål och medel bestäms av oss. I denna integritetsskyddspolicy finns information om hur Plantagen behandlar dina personuppgifter när du använder Plantagens webbplats eller handlar i en av våra butiker.

Definitioner

Följande definitioner ska ha samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (” GDPR”).

Personuppgifter

all information som rör en registrerad.

Registrerad

en identifierad eller identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling

en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig

en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Personuppgiftsbiträde

en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsincident

en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Profilering

varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.


Cookie-policy

Plantagens webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker webbplatsen.

Plantagens webbplats använder två typer av cookies, den permanenta cookien och sessions cookien. Den permantenta cookien hjälper till med att för att förbättra webbplatsupplevelsen för dig och anpassa webbplatsen om du besöker webbplatser flera gånger, utifrån tidigare intressen och val. Sessionscookies används för att du ska kunna logga in. När du besöker webbplatsen skickas den mellan din dator och servern och tas bort när du stänger ner webbläsaren.

På din webbläsare kan du ändra inställningarna för hur cookies ska hanteras på din dator, radera cookies samt radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan hemsidan endast användas i begränsad utsträckning.

Ibland förekommer även så kallade tredjepartscookies på webbplatsen, vilket innebär att ditt besök på Plantagens webbplats registreras av cookies från tredje part, exempelvis Facebook. Sådana cookies samlar in data som används för intressebaserad annonsering, vilket innebär att ditt beteende på Plantagens webbplats kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Plantagen har inte tillgång till de personuppgifter som samlas in.

Behandling av personuppgifter

För att Plantagen ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund. Vilken grund vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på, skiljer sig beroende på för vilket ändamål vi behandlar dem.

Plantagen sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi arbetar löpande med rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig samt minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Nedan följer information om våra olika ändamål med behandlingen av dina personuppgifter, på vilken rättslig grund den sker, hur länge personuppgifterna lagras samt, när personuppgifterna erhållits från någon annan än dig, från vem personuppgifterna erhållits och vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.

Kundvård och reklamationer

Plantagen behandlar de personuppgifter du förser oss med när du skickar ett meddelande via e-post, post, sociala medier, chatt, webschema eller kontaktar oss per telefon. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via e-post eller öpna digitale kanaler (chatt) eftersom ditt meddelande skickas i okrypterad form. Behandlingen sker i den mån det är nödvändigt för att behandla din förfrågan och personuppgifterna raderas när ditt ärende är avslutat. Behandlingen baseras på Plantagens legitima intresse att behandla din förfrågan.

Köp av varor eller presentkort

När du köper varor eller presentkort ingår du ett avtal med Plantagen. För att du och Plantagen ska kunna ingå och fullgöra avtalet, såsom att genomföra beställningen, betala och hantera returer, behandlar Plantagen personuppgifter bestående av namn, kontaktinformation och betalningsuppgifter. För att Plantagen ska kunna fullgöra sin del av avtalet, måste du tillhandahålla ovanstående personuppgifter. Annars kan inte ditt köp genomföras/retur hanteras. Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att Plantagen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter enligt avtalet.

Vissa personuppgifter måste Plantagen behandla för att uppfylla sin rättsliga skyldighet att bevara bokföringsunderlag i enlighet med bokföringslagen, t.ex. köp. Sådana personuppgifter sparas i sju år efter det räkenskapsår då du gjorde ditt köp.

Plantagen använder också dina kontaktuppgifter samt information om din köphistorik och dina klick på vår hemsida för att skicka dig erbjudanden och information om våra nyheter som är relaterade till ditt köp, vad du har klickat på eller annars visat intresse för. Denna behandling baserar sig på vårt berättigade intresse att skicka sådan information till dig och pågår [period/sätt att beräkna period]. Du kan dock när som helst invända mot att vi skickar dig dessa meddelanden genom att följa instruktionen om hur du avregistrerar dig i sådant meddelande eller kontakta oss på kundeservice, varpå du inte längre kommer att få dessa meddelanden.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi profilerar dig för att kunna skicka personanpassade meddelanden, skicka e-post til kundservice@plantagen.se för mer information

Prenumeration av nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, lämnar du ditt samtycke till att Plantagen behandlar din e-postadress för detta syfte. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionen om hur du avregistrerar dig i sådant meddelande eller kontakta oss på kundservice@plantagen.se , varpå du inte längre kommer att få våra nyhetsbrev. Dina personuppgifter kommer då att raderas såvida de inte behövs för något annat syfte.

Plantagens kundklubb

När du registrerar dig för medlemskap i Plantagens kundklubb, ingår du ett avtal med Plantagen som ger dig vissa förmåner, t.ex. bättre priser på utvalda varor i våra butiker, förtur till reor och återbäringsberättigande poäng på allt du handlar. Genom medlemskapet får du ett eget konto (”Min sida”) där du kan se dina köp, kvitton och bonuspoäng.

I syfte att ingå och uppfylla detta avtal, behandlar Plantagen dina personuppgifter bestående av personnummer, e-postadress, namn, kön, adress, mobilnummer, lösenord, köphistorik (vilka produkter du köpt, till vilket pris, när och i vilken butik), kvitton, insamlade poäng och information om dina klick på vår hemsida.

Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig samt vår rättsliga förpliktelse att bevara bokföringsunderlag.

Du kan när som helst välja att säga upp kundklubbsavtalet genom att kontakta Plantagen på kundklubben@plantagen.se. Dina personuppgifter kommer i så fall att raderas utan onödigt dröjsmål efter att vi tagit emot din uppsägning med undantag för sådana personuppgifter som vi måste fortsätta att behandla i enlighet med bokföringslagen.

Överföring och plats för behandling av personuppgifter

Plantagen kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetsskyddspolicy. Vi lämnar alltså inte ut dina personuppgifter till en tredje part för något annat syfte.

Plantagen använder sig av personuppgiftsbiträden som utför vissa uppgifter åt oss och för detta ändamål behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Dessa personuppgiftsbiträden tillhandahåller tjänster och verktyg för Plantagens verksamhet, såsom betaltjänster, kommunikationstjänster (t.ex. e-post), postservice. Personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av Plantagen är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer en tillräcklig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personuppgifter.

Vissa tredje parter som Plantagen överför dina personuppgifter till, t.ex. banker och postleverantörer, kan ha rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter för egna ändamål och i sådana fall är de personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Plantagen säkerställer att personer som har getts behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig konfidentialitet eller är bundna av lagstadgad sekretess.

Registrerades rättigheter och skyldigheter

Rätt till information och registerutdrag

Som registrerad har du alltid rätt att få information från oss om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du har i förekommande fall också rätt att begära ett s.k. registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som behandlas och på vilket sätt. Plantagen kommer att besvara din begäran så snart som möjligt och senast en månad från att din begäran mottagits.

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att vi rättar dem.

Rätt till radering

Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätten till radering gäller när:

 • Plantagen inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.
 • Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
 • Personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföringsändamål och du inte längre vill ha sådan marknadsföring.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på Plantagens eller tredje parts berättigade intresse som inte väger tyngre än ditt intresse av att personuppgiftsbehandlingen upphör.
 • Personuppgifter har behandlats utan laglig grund.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten till radering gäller dock inte när behandlingen är nödvändig bl.a. för att uppfylla en rättslig förpliktelse, kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt för statistiska ändamål.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att be oss om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du tror att uppgifterna är felaktiga, under en tid som ger Plantagen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen saknar laglig grund och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Plantagen inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation, i väntan på kontroll av huruvida Plantagens berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

Rätt till dataportabilitet

Om du har tillhandahållit oss personuppgifter och dessa behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, har du rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätten till dataportabilitet gäller endast när personuppgiftsbehandlingen sker automatiserat (dvs. inte pappershandlingar) samt i den utsträckning den inte påverkar andras fri- och rättigheter på ett ogynnsamt sätt. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, har du också rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en tredje part efter ditt val.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Plantagens behandling av dina personuppgifter:

 • Av skäl som hänför sig till din specifika situation, när behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för ändamål som rör Plantagens eller en tredje parts berättigade intressen. Plantagen kommer då att upphöra med behandlingen såvida inte Plantagen har ett berättigat skäl att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen upphör eller behandling krävs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • För direktmarknadsföringsändamål, inbegripet profilering.
 • Av skäl som hänför sig till din specifika situation, när personuppgifter behandlas för statistiska ändamål, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Hur du utövar dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, kontakta Plantagen på nedan angiven e-postadress / adress.

Ändringar och uppdateringar

Plantagen kan komma att ändra denna integritetsskyddspolicy. Ändringar görs huvudsakligen på grund av förändringar i dataskyddslagstiftningen, förändringar av Plantagens verksamhet eller på grund av förändringar av Plantagens personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen av integritetsskyddspolicyn återfinns alltid på Plantagens webbplats. Förändras behandlingen av redan insamlade personuppgifter, kommer vi att meddela dig detta.

Kontaktinformation och klagomål

Frågor eller klagomål rörande Plantagens personuppgiftsbehandling kan skickas till kundservice@plantagen.se eller till Plantagen AB, Box 3006 169 03 Solna. Du kan också ringa till vår kundtjänst på 010-195 60 06.

Du har också rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Plantagens Företagskonto

Företagskonto är Plantagens obligatoriska kundkonto för alla kredittransaktioner. Utan detta konto kommer Ni inte kunna handla på kredit i våra butiker. Medtag giltig legitimation. Vi upplyser att Ni är ansvarig för korrekt användning av kontot och att alla obligatoriska referens-/rekvisitionsnummer ges till kassan vid inköpet. Denna referens följer fakturan. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta referensränta 9%.

När ni registrerar er för Plantagens företagskonto, ingår ni ett avtal med Plantagen som ger er vissa förmåner, t.ex. bättre priser på varor i våra butiker, information om fördelaktiga erbjudanden, event och nyheter samt möjlighet att handla på kredit.

Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR. I syfte att ingå och uppfylla detta avtal, behandlar Plantagen era personuppgifter bestående av kontaktpersons namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, köphistorik. Detta kommer att behandlas för fullgörande av avtalet om företagskonto och för administration av konton under avtalstiden. Rättslig grund för behandlingen av registrerades personuppgifter är Plantagens och kundföretagets berättigade intresse att tillhandahålla och marknadsföra respektive nyttja företagskontot (artikel 6 punkt 1 f GDPR). Personuppgifter, uppgifter om kontoköp och eventuella rekvisitioner som lämnas till Plantagen i samband med registrering och kontoköp kommer att sparas som underlag så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot er och för respektive köp, för marknadsföring upp till 12 månader efter det att ni har sagt upp företagskontot samt under den tid som krävs enligt gällande lagstiftning om redovisning.

Personuppgiftsansvarig är Plantagen Sverige AB, org.nr. 556610-3015. Registrerade personer har vissa rättigheter, som exempelvis att få tillgång till sina personuppgifter och att i vissa fall få dem rättade eller raderade. Den registrerade kan då vända sig till Plantagen Sverige AB, genom att maila till kundservice@plantagen.se. Den registrerade har även rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten vid klagomål. Den personuppgiftsansvarige har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.

Din varukorg:
Varor
Totalt att betala:
Till kassan
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc Fråga Plantagen